Foto­graf ślubny z Gdańska

Michał Doma­rus

Foto­graf ślubny z Gdań­ska. Foto­gra­fuję za gra­nicą (UK, IRLANDIA) i w całym kraju, głów­nie w oko­li­cach Trój­mia­sta (Gdy­nia, Gdańsk, Sopot). Reali­zuję repor­taże ślubne z naci­skiem na uwiecz­nia­nie emo­cji i nie­po­wta­rzal­nych chwil. W ten spo­sób powstają bez­cenne pamiątki dla Waszych rodzin i przy­szłych poko­leń. Roman­tyczne ple­nery ślubne, reali­zo­wane przy natu­ral­nym oświe­tle­niu i sub­telna obróbka zdjęć. Zdję­cia ślubne dla par o dużej wraż­li­wo­ści. Kla­syczna i pro­fe­sjo­nalna foto­gra­fia ślubna.

Ta strona korzysta z technologii cookies. Więcej informacji | Zamknij