Marta i Marcin wzięli ślub w Gdyni Karwinach

Wesele w Gościcinie
Cały wpis...

I to był mój ostatni ślub w roku 2014 :) Marta i Mar­cin ślu­bo­wali sobie w kościele w Gdyni Kar­wi­nach a na wesele zapro­sili swo­ich gości do Sali Szrot w Gości­ci­nie. Zgad­nij­cie fanem jakiej marki jest Marcin :)

Ola i Mariusz w Gdyni Orłowie

20140915_061_zdjecia_slubne_w_gdyni
Cały wpis...

Co jakiś czas odzy­wają się do mnie pary, które mimo tego, że miesz­kają w głebi kraju, marzą o ple­ne­rze nad morzem. Ola z Mariu­szem przy­je­chali spe­cjal­nie na sesję z Prusz­kowa. Mówili, że było warto. Wam też się podoba? :)

Dominika i Kamil na sesji narzeczeńskiej B&W w Gdyni

Sesja narzeczeńska w Gdyni
Cały wpis...

Wła­śnie przy­go­to­wuję mate­riał ze ślubu Domi­niki i Kamila. Na krótko przed ich ślu­bem spo­tka­li­śmy się na gdyń­skiej Polance Redłow­skiej na sesji narze­czeń­skiej. Upał i ostre słońce bar­dzo szybko prze­go­niły nas do pobli­skiego lasu, gdzie powstały nasze pierw­sze wspólne zdję­cia. Wyko­rzy­stali je w dniu ślubu jako m.in. ele­menty deko­ra­cji, co zawsze spra­wia mi wielką frajdę. Wybra­łem dla Was kilka czarno-białych zdjęć z tam­tej sesji.

Justyna i Michał — ślub cywilny w Sopocie

Gdańsk Osowa - plener
Cały wpis...

Justyna z Micha­łem ode­zwali się do mnie tak jak lubię, czyli na tydzień przed datą wyda­rze­nia :) Samemu trudno mi w to uwie­rzyć, ale po raz pierw­szy byłem w USC w Sopo­cie. Kole­dzy mieli rację, to fak­tycz­nie naj­ład­niej­szy z trój­miej­skich urzę­dów stanu cywil­nego. Po krót­kiej cere­mo­nii poje­cha­li­śmy na jesz­cze krót­szy ple­ner (i oczy­wi­ście na poczę­stu­nek) do restau­ra­cji Mali­nowy Ogród w Gdań­sku. Chciał­bym się podzie­lić z Wami kil­koma moimi ulu­bio­nymi kadrami z tego wyda­rze­nia. Wygląda na to, że aku­rat dziś mia­łem zajawkę na czarno-białe zdjęcia :)

Agata i Chris — sesja narzeczeńska w Sopocie

Zakochani na sesji na Monte Cassino
Cały wpis...

Z Agatą i Chri­sem spo­tka­li­śmy się w Sopo­cie żeby omó­wić szcze­góły ich ślubu. Prze­ga­da­li­śmy strasz­nie dużo czasu, który zresztą bar­dzo szybko i przy­jem­nie zle­ciał. Tro­chę ‘przy oka­zji’, zro­bi­li­śmy kilka zdjęć w oko­licy sopoc­kiego mola. Do zoba­cze­nia w sierpniu! :)